שאלה:
תשובה:
אין לתת מחצית השקל מכספי מעשר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סי' תרצ"ד סק"ג, ראה פסקי תשובות שם ס"ז.
מחצית השקל שימוש בכספי מעשר
794