שאלה:
תשובה:
חוגגים ביום י"ד, ומספק חוגגים גם בט"ו, אך את המגילה קוראים ביום ט"ו בלי ברכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: גמ' מגילה דף ה' ע"ב, רמב"ם משנה תורה בל' מגילה פ"א סי"א, שו"ע או"ח סי' תרפ"ח ס"ד, פאת השלחן סי' ג' סט"ו
פורים פורים דפרזות ודמוקפין
105