שאלה:
תשובה:
אסור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' של"ט ס"א, שם סי' שכ"ו ס"ו, וראה בארוכה בשבת כהלכה פרק שמונה עשר ביאורים אות ז'
שבת ים ובריכה
146