שאלה:
תשובה:
א. אם התפללת מוסף - לא חוזרים על שמונה עשרה. ב. אם אתה לפני מוסף, ומתפלל שמונה עשרה שוב - לא חייבים להניח, אם רוצים אפשר ובברכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' כ"ה סכ"ט, שם סי' קכ"ו ס"ג,
ראש חודש שחרית יעלה ויבא טעות בתפילה תפילין
446