שאלה:
תשובה:
כן, יש לברך על המחיה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קפ"ד ס"ג, סדבה"נ פ"ה ס"ט, קצוה"ש סי' ס' בדה"ש ס"ק כ'
ברכות ברכה אחרונה
208