שאלה:
תשובה:
אמנם בדרך כלל יש לברך על המאכל כאשר הוא שלם, ורק אחרי הברכה לחתוך אותו, ואין הדבר נחשב כ"הפסק" בין הברכה לאכילה כיוון שהחיתוך הינו צורך האכילה. אך לגבי פירות בהן ישנו חשש מפני נגיעות של חרקים, כותב אדמו"ר הזקן שיש לחוש "שמא התליע בתוכו או נרקב ונמצא בירך לבטלה" ולכן יש לבדוק את הפירות האלו קודם הברכה כדי לוודא שמותר לאכול מהם. אם לא בדק לפני הברכה, יבדוק בין הברכה לאכילה, מכיוון שזהו צורך האכילה.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: ברכות לט, ב, טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדמוה"ז או"ח סקס"ח, שו"ע אדמו"ר הזקן או"ח סר"ו ס"ג, פסקי תשובות סר"ו
ברכות חרקים
916