שאלה:
תשובה:
מנהג כ"ק אד"ש מה"מ להדליק בפתילות מצמר גפן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מעשה מלך עמ' 309
חנוכה המנורה והנרות
291