שאלה:
תשובה:
תזכורת בפלאפון נחשבת כשומר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: פסקי תשובות סימן רל"ה אות ח.
חנוכה אכילה קודם ההדלקה
450