שאלה:
תשובה:
יצאת ידי חובה, לכתחילה נזהרים שלא לדבר לפני שתיית המבדיל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' רע"א סכ"ו, שו"ת אג"מ או"ח חלק ד' סי' ע' אות א',
הבדלה
282