שאלה:
תשובה:
לכתחילה יש לאכול עד סוף שעה חמישית (כשעה זמנית לפני חצות).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' קנ"ז ס"א, מג"א שם ס"ק ב'
שמירת הגוף והנפש סעודה
412