שאלה:
תשובה:
אסור, אך מותר בשינוי עם גב היד וכדומה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רע"ז ס"ו (שכיון שהוקצה לבין השמשות הוקצה לכל השבת), שו"ע אדה"ז סי' ש"ח סט"ו (שכל טלטול נאסר רק כדרכו, אבל בטלטול מן הצד מותר)
שבת מוקצה
492