שאלה:
תשובה:
אפילו שהלחם הוא פרווה - באם מעוניינים לאכול אותו עם חלבי, לכתחילה לא חותכים אותו בסכין בשרי.
נכתב ע"י הרב מ"מ הראל
מקור: ראה שו"ע יו"ד סי' פ"ט ס"ד. רש"ל פרק כל הבשר סי' ח. ויש להעיר שבש"ך ס"ק כ"ב, כתב: דבשעת הדחק או כשהוא בדרך ואין לו סכין אחרת, אם ניקה את הסכין היטב מותר לחתוך בה לחם גם לצורך אכילתו עם המין השני. וראה בט"ז ס"ק ו-ז שהקל ע"י קינוח הסכין ומה שתמה עליו בהגהות רעק"א בזה. וכן ב'כרתי' ס"ק ט"ז החמיר בזה וכ' אסור לחתוך דנ"ט בר נ"ט לכתחלה אסור וגם על הרוב קרוש ודבק איזה דבר בעין.
כשרות
643