שאלה:
תשובה:
אדם שלא חייב בברכת הגומל, לא יכול לברך הגומל עבור אדם החייב בברכת הגומל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' רי"ט ס"ד (יכול לברך הגומל עבור חבירו) , משנ"ב שם ס"ק י"א (אינו יוצא יד"ח בברכת חבירו אא"כ נמצא במקום, שמע את כל הברכה וענה אמן), ביאור הלכה שם ד"ה ואין (שיש להתיר רק באביו או רבו), וראה סדבה"נ פי"ג ס"ד
ברכות ברכת הגומל מצב חירום
908