שאלה:
תשובה:
דם האדם אסור משום מראית העין ואינו אוסר את התערובת ולכן אפשר לאכול ללא חשש.
נכתב ע"י הרב מיכאל אבישיד
מקור: יו״ד סי׳ ס"ו ס"י ברמ״א (שדם האדם אסור רק מטעם מ"ע), שו"ע יו"ד סי' פ"ז ס"ו
כשרות דם
687