שאלה:
תשובה:
כשר, אך יש הידור בכך שיהיה ישר לגמרי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תרמ"ה סי"ח ואילך (שדווקא כשנעקם הרבה כבעל חטוטרות פסול),
סוכות כשרות ד' מינים לולב
339