שאלה:
תשובה:
טפח לפחות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תר"ל במ"ב סק"ז
דפנות הסוכה סוכות
628