שאלה:
תשובה:
חשוב מאוד לקרות קריאת שמע סמוך לשינה ממש. מי שחושש שירדם, יקרא קריאת שמע ללא ברכת המפיל לפני שנהיה עייף, ולפני השינה יחזור על פרשה ראשונה ויאמר המפיל.
נכתב ע"י הרב מיכאל אבישיד
מקור: שו"ע או"ח סימן רלט ס"א ובנו"כ, שיחו"ק תשכ"ז ח"א עמ' 496.
תפילה קריאת שמע שעל המיטה
1102