שאלה:
תשובה:
אין בכך כל בעיה. אך כיון שהמנהג הוא להתעסק במוצאי יום כיפור בבניית הסוכה, כדאי להשאיר חלק מן הסוכה הסכך וכדו' למוצאי יום כיפור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תרל"ו ס"א (שכשעושה לשם סוכה כשרה אפילו עבר זמן רב), רמ"א סי' תרכ"ד ס"ה (המדקדקין במצוות מתעסקים בעשיית הסוכה במוצאי יום הכיפורים) , שו"ע אדה"ז סי' תרכ"ה.
עשרת ימי תשובה בניית הסוכה
610