שאלה:
תשובה:
יש להניח תבשיל - כגון ביצה או בשר שיש בו כזית, וכן חתיכת פת שיש בה כביצה, יש לאכול מאכלים אלו בשבת, שכן עניינם הוא שהכינו אותם לשבת מערב יו"ט. (פת שלימה, הרי מצווה מן המובחר לבצוע עליה באחת מסעודות שבת, וטוב לצרפו ללחם משנה בכל סעודה, כדי לקיים בו כמה מצוות, ולאכלו בסעודה שלישית (= ההתוועדות שנוהגים לעשות בקביעות כזאת, כפי שהנהיג הרבי מה"מ)
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תקכז סעיף ג (יניח פת ותבשיל), סעיפים כד-כה (זמן אכילתו).
יום טוב עירוב תבשילין
308