שאלה:
תשובה:
תפיסת עכברים איננה אסורה משום צער בעלי חיים, ולכן הדבר מותר.
נכתב ע"י הרב משה קורנוייץ
מקור: בשו''ת זבחי צדק החדשות סי' א' כתב שבעכברים וכיו''ב שאינם ראויים כלל למלאכת אדם והם רק מסבים נזק לא נאמר איסור 'צער בעלי חיים' מעיקרו - ודבריו מבוססים על שיטת היעב''ץ ועוד. אך גם לפוסקים החולקים על שיטה זו וס''ל שצער בע''ח הוא לכל הבע''ח ללא סייג (כן משמע מפשטות לשון אדה''ז הל' צער בע''ח סעי' ד, וכ''ה הוא ע''פ החת''ס שביאר שטעם האיסור מחמת ש'רחמיו על כל מעשיו',ועוד) אעפ''כ בבע''ח שמצערים וכש''כ שמזיקים לאדם לכו''ע אין איסור לצערם כמבואר בשו''ע אדה''ז שם.
צער בעלי חיים
400