שאלה:
תשובה:
אסור כיון שגם כתב שאינו מתקיים אסור מדרבנן.
נכתב ע"י הרב פנחס קדיש
מקור: שו"ע או"ח סי' שמ ס"ד, משנ"ב סק"כ, הפמ"ג שם משב"ז סק"ג, קצוה"ש סי' קמד, וכן משמע קצת משו"ע אדמה"ז סי' שמ ס"ו.
שבת מלאכת כותב
456