שאלה:
תשובה:
הבעיה אינה רק מצד 'חובל', אלא מצד הגזירה על רפואות בשבת. וכאן אין סיבה להתיר.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סי' שכ"ח ס"א (שאסרו כל רפואה מגזירת שחיקת סממנים).
שבת טיפול רפואי
377