שאלה:
תשובה:
שעה זה הרבה זמן, וכבר אין דין תשלומין (כנפסק בשו"ע אדה"ז סי' קח ס"ז), אך אפשר להשלים תפילה שהחסיר ע"י שיתפלל תפילת נדבה עם חידוש דבר (עיין שם ס"ט), אלא שככל תפילת נדבה צריך כוונה גדולה במשך כל התפילה (עיין סוף סי' קז שם).
נכתב ע"י הרב מיכאל אבישיד
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קח ס"ז, שם סעיף ט, וסוף סימן קז.
תפילה טעות בתפילה תפילת תשלומין
858