שאלה:
תשובה:
נאמר "חג הסכות תעשה לך" – ופרשו חכמים - שתהא הסוכה שלך, וסוכה הגזולה פסולה. לגבי מקום הקמת הסוכה נחלקו התנאים האם גם בו שייך דין גזל, לגבי הקמת סוכה ברשות הרבים האם יש בה משום גזל הרבים, דעת חכמים היא להקל, כיוון שגם לבעל הסוכה יש חלק ברשות הרבים ויכול להקים שם את סוכתו. אולם פוסק אדמוה"ז שלכתחילה אין להקים סוכה ברשות הרבים גם כשרוב התושבים יהודיים, משום שהגויים אינם מוחלים על חלקם ברשות הרבים, ובדיעבד סוכה זו כשרה אך אין לברך עליה. ולמעשה סוכה שהוקמה במקום המאושר ע"י העירייה ואינו מפריע לרבים, יש שלמדו זכות ודייקו מדברי אדמוה"ז שניתן אף לברך עליה.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל, הרב משה קורנוייץ
מקור: סוכה כז, ב, לא, א ורש"י ד"ה "והמסכך" שם, ירושלמי סוכה פ"ג, ה"א וקרבן העדה שם, רמ"א או"ח סתרל"ז, ס"ג ושו"ע אדמוה"ז שם סי"א, מועדי חיים עמ' ה ואילך.
סוכות קרקע הסוכה
1170