שאלה:
תשובה:
שקדי מרק אפויים יש להקפיד לשים אותם רק בכלי שלישי. אולם שקדי מרק המטוגנים בשמן עמוק ובמילא דינם כמבושלים ואין בעיה להכניס למרק, יצויין ששקדי המרק שהנם בהכשר בד''ץ העדה החרדית הם מטוגנים בשמן עמוק ודינם כמבושלים.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: כלי ראשון הוא הכלי שנמצא או שהיה על האש, ואסור לכל הדעות לתת בו דבר שיתבשל, ו'מצקת' דינה ככלי ראשון. כלי שני הוא לאחר שהוציאו את התבשיל מהכלי הראשון והעבירוהו לכלי אחר, כשעדיין הוא בחום שהיד סולדת בו, וגם בו אסור לחמם בשבת חוץ ממשקים ותבלינים, וכלי שלישי הוא שהעבירו את התבשיל מכלי שני לעוד כלי. ההלכה קובעת ש"אין בישול אחר בישול", כלומר שדבר שכבר התבשל אין איסור לחממו בשבת, אולם דבר שנאפה ולא בושל – אסור לחממו משום "מבשל". לכן כשרוצים לשים שקדי מרק אפויים במרק, יש להקפיד לשים אותם רק בכלי שלישי. ע"פ שו"ע או"ח סי' שי"ח סי"ב, סתנ"א סל"ד. מדריך הכשרות של בד"ץ העדה החרדית.
שבת מלאכת אופה ומבשל
1526