שאלה:
תשובה:
מתענים לפני ראש חודש (מלבד בראש חודש ניסן שכן מתענים בו), ו'על חטא' - אומרים ביום החתונה במנחה ולא ביום התענית. ועל אף שבראש חודש אין מתענים, ממעטים באכילה ושתיה.
נכתב ע"י הרב מיכאל אבישיד
מקור: רמ"א או"ח סתקע"ג ס"א, שם אבה"ע סס"א ס"א, מג"א או"ח סתקע"ג סק"ב, שד"ח מערכת חו"ק ס"ו אות ג, וראה 'סדר קידושין ונישואין' (להר"מ שי' פרקש) ע' לד והמובא שם בשם הרבי.
תענית חתונה יום החופה
608