שאלה:
תשובה:
כן, כיון שאיסור עוף בחלב הוא איסור דרבנן לכן אף שאסור באכילה מותר בהנאה.
נכתב ע"י הרב מ"מ הראל
מקור: שו"ע יו"ד סי' פ"ז ס"ג, וכן פסק הש"ך ס"ק ד וכ"ה בש"ך הארוך. ודלא כהב"ח והרש"ל שהחמירו בדין בשר עוף בחלב ואסרו אותם בבישול והנאה כבב"ח ממש. וכה"ח ס"ק כ"ג הוסיף בשם החמודי דניאל "ונראה דמותר לבשל בשר לנכרי בקדרה של חלב שאינו ב"י דכל שאינו אסור אלא מדרבנן לא גזרו בבישול ובהנאה. וגם כאן ליכא מראית העין דמי יודע אם הוא קדרה של חלב או של בשר".
כשרות בשר וחלב בעלי חיים
401