שאלה:
תשובה:
בשעת אכילה, מותר לקלף את העור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שי"ט ס"ט, שו"ת באר משה ח"ז סי' מ"ז
שבת מלאכת בורר
322