שאלה:
תשובה:
האיסור על רחצה לשם תענוג מתחיל רק בראש חודש אב, ולכן אפשר ללכת לבריכה עד אז, ואין הבדל אם היו לפני כן או לא. לגבי ים - מעיקר הדין מותר גם, אמנם רבים מגדולי ישראל חששו משום מקום סכנה, ויש שכתבו שאין חשש אם לא נכנסים עמוק, כמובן יש מציל וכו'
נכתב ע"י הרב יוסף יצחק זלמנוב
מקור: שו"ע או"ח סי' תקנ"א סט"ז (איסור רחיצה מתחיל בר"ח), נטעי גבריאל בין המיצרים פ"ח ה"ו
בין המצרים ים ובריכה מנהגי אבילות
1792