שאלה:
תשובה:
לא, מליל י"ז תמוז כבר מתחילים דיני ימי בין המצרים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אשל אברהם בוטשאטש או"ח ס' תקנ"א, שו"ת ציץ אליעזר ח"י ס' כ"ו
בין המצרים תספורת
1105