שאלה:
תשובה:
כמו בשבת, היינו שאם הכתב כבר מחוק מחמת הקצפת מותר ואם לא אסור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"מ ס"ד, שם סי' תקי"ט ס"ו
יום טוב מלאכת מוחק
217