שאלה:
תשובה:
בני דודים הם קירבה של שני בשני, ואין שום היתר לקחתם כעדים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע חו"מ סי׳ ל"ג ס"ב.
חתונה
328