שאלה:
תשובה:
א. נחלקו הפוסקים האם לפני ההשכרה מוטל חיוב על הבעלים לקבוע מזוזה אף כשהדירה ריקה וראוי להחמיר, והמיקל יש לו על מה לסמוך. ב. כאשר נכנס דייר עליו מוטלת החובה לשים מזוזות ולא על המשכיר. ג. באם יש חשש שהשוכר לא יקבע מזוזה (איננו שומר תו''מ לע''ע), י''א שאז החובה לקבוע מזוזות בבית חוזרת למשכיר.
נכתב ע"י הרב משה קורנווייץ
מקור: השאילת יעב''ץ ח''ב סי קיט - מחייב וראה מה שהשיג עליו בשו''ת דברי יציב ליקוטים סי' קג. שו''ע יו''ד רצא,ב. פתחי שערים עמ' שסג.
מזוזה פתח החייב במזוזה
617