שאלה:
תשובה:
בחורים שיוצאים מהישיבה לפני פסח צריכים לבדוק היטב את החמץ בלילה שלפני יציאתם בלי ברכה, אך אם מוכרים את החדר לגוי – אין צורך לעשות שם בדיקת חמץ. אם אביהם בודק את החמץ בביתם, ישמעו ממנו הברכה ויכוונו לצאת ממנו ויסייעו בבדיקה. לגבי מכירת חמץ ניתן להרשות את האב למכור וניתן למכור בנפרד.
נכתב ע"י הרב מנחם כהן
מקור: שו"ע סי' תלו ס"א (היוצא מביתו לפני ליל י"ד, יבדוק בלילה שלפני יציאתו בלי ברכה). שו"ת צ"צ או"ח סי' מ"ז (שהמנהג פשוט שמקום הנמכר לגוי אינו חייב בבדיקה). שו"ע סי' תלב ס"ח, וסידור סדר בדיקת חמץ (ויעמיד מבני ביתו אצלו לשמוע הברכה ויבדקו איש במקומו).
פסח בדיקת חמץ מכירת חמץ
982