שאלה:
תשובה:
כתבו הפוסקים כי הכסף הניתן בקופות הצדקה דינו ככסף שניתן לידו של גבאי הצדקה. ולכן דינו כממון אותו מוסד שלו שייכת הקופה. לפיכך אין רשות למוסד אחר לקחת כספים אלו לעצמו. ויש לחפש את הבעלים וליתן להם. אך כתבו הפוסקים שכאשר לא מצליחים למוצא את המוסד לו שייך הכסף או שאיננו יכול להעביר להם יתן את הכסף למוסד עם מטרות דומות, ויש מהפוסקים שכתב שראוי בכה"ג לעשות התרת נדרים.
נכתב ע"י הרב משה קורנוייץ
מקור: שו"ת מאמר מרדכי סי' טו, שו"ת מהרי"א הלוי ח"ב סי' מט, חת"ס יו"ד סי' רמג, צי"א חט"ז סי' כט, שרגא המאיר ח"ד ס י' קיח. צדקה ומשפט פ"ח סעי' ט.
שימוש בכספי צדקה צדקה
624