שאלה:
תשובה:
כתוב "מהחל חרמש בקמה" ודרשו חז"ל אל תקרי בקמה אלא בקומה ולכן יש לברך מעומד, אך בכל אופן אדם שבירך בישיבה יצא ידי חובה, ומי שממש קשה לעמוד יכול לשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תפ"ט ס"ד, ערוך השלחן סי' ח' ס"ג
ספירת העומר
1677