שאלה:
תשובה:
השמן שבקבוק לא הוקצה להדלקה, ואפשר להשתמש בו לשאר דברים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרע"ז ס"ד ובביאור הלכה שם
חנוכה גניזה
516