שאלה:
תשובה:
למעשה יותר טוב שישמעו מבעל הבית ויצאו ידי חובה ממנו בקידוש, יענו אמן וישתו את הכוס (למעט הרגיל לקדש כל השנה שיקדש גם בליל הסדר), יש הנוהגים שכולם אומרים את נוסח הקידוש יחד עם בעל הבית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קס"ז סי"ז, סי' רי"ג ס"ו, רצ"ח ס"ח וכן סי' תע"ב סכ"ב ("שאף בני הבית שהם שומעים הקידוש.. מבעל הבית"), וראה בירורי מנהגים מועדים עמ' 19 ואילך, שבח המועדים עמ' 214.
פסח ליל הסדר קידוש וסעודה
499