שאלה:
תשובה:
אמנם לכתחילה המצווה היא לתת בו ביום, כי עיקר מטרתו הוא שיהיה לאביונים גם עבור הוצאות סעודת פורים, אך בפועל אם לא הספקת, יש לתת לעניים גם אחרי פורים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרצד סעיף ד. וראה במשנ"ב סעיף קטן ב.
פורים מתנות לאביונים
860