שאלה:
תשובה:
לכתחילה המצווה היא לתת בו ביום, כי עיקר מטרתו הוא שיהיה לאביונים גם עבור הוצאות סעודת פורים אמנם אם לא הספקת, תוכל לתת גם אחרי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרצד סעיף ד. וראה במשנ"ב סעיף קטן ב.
פורים מתנות לאביונים
123