שאלה:
תשובה:
מותר כיוון שיש כלל שאין טוחן אחר טוחן והחיטה כבר נטחנה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א או"ח סי' שכ"א סי"ב, משנ"ב ס"ק מ', שו"ע אדה"ז שם ס"י.
שבת מלאכת טוחן
257