שאלה:
תשובה:
לא, אין להשתמש ברמקול כיוון שרמקול הוא קול מתכתי ולא קול אדם, ולרוב הדיעות אין יוצאים ידי חובת קריאת המגילה כששומעים ברמקול.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שערים המצויינים בהלכה סי' קמ"א ס"ק ו', וראה שערי הלו"מ ח"א עמ' קס"ה,
פורים קריאת מגילה
329