שאלה:
תשובה:
באם הידיים נגעו בלכלוך או במקום המכוסה יש ליטול ידיים לאמירת ברכות וכדומה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן ד סעיף יח.
נטילת ידיים
622