שאלה:
תשובה:
מפני חשיבות זכור, אפשר, אך כמובן שבאם אפשרי יש לעשות מאמץ ללכת למקום שיש מנין ולשמוע שם את קריאת זכור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע ורמ"א או"ח סי' תרפ"ה ס"ז, שערי אפרים שער ח' ספ"ה
פרשת זכור
366