שאלה:
תשובה:
ברכת "להדליק נר" לא יברך בכל מקרה. אם התכוונת לא להוציא את בנך ידי חובה, או שהוא התכוון לא לצאת ידי חובה בהדלקתך, רק אז הוא יכול לברך "שעשה ניסים", ו"שהחיינו" (בלילה הראשון).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סימן תרעו סעיף קטן ד (שלא מברך להדליק אחרי שכבר גמר להדליק).
חנוכה ברכות
590