שאלה:
תשובה:
מותר לנשים לבשל ולטגן בחצי שעה הזאת, זה לא נכלל במלאכות האסורות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרע סעיף א, שו”ת קנין תורה חלק ז סימן נב.
חנוכה נשים
777