שאלה:
תשובה:
כן, נשים מברכות ברכת האילנות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדר ברכת הנהנין פרק יג סעיף יד (ולא חילק בין גברים לנשים), שו"ת הר צבי או"ח א סימן קיח. שם סימן רכו. דאין זה חשוב מצוות עשה שהזמן גרמא, עיי"ש. ובפרט למנהגנו, שנשים מברכות גם על מצוות עשה שהזמן גרמא. ע"פ שו"ע או"ח אדה"ז סימן י"ז ס"א־ג.
ברכות ברכת האילנות
1940