שאלה:
תשובה:
בחודש ניסן מתענים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א סי' תקע"ג, שו"ע אדה"ז סי' תכ"ט ס"ט
חתונה חודש ניסן תענית
623