שאלה:
תשובה:
כן, צריך שני סוגים שונים אך אין צורך שברכתם תהיה שונה וניתן להביא שני מינים מאותה ברכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי'תרצ"ה ס"ד (הדוגמא שם שתי מנות בשר)
פורים משלוח מנות
157