שאלה:
תשובה:
האבלות ממשיכה כרגיל. כאשר ניגש להיות חזן, מתפלל עד ההלל ובהלל יחליף אותו אחר. בהדלקה הראשונה בביתו מברך שהחיינו אך לא בבית הכנסת. מסיבות חנוכה משפחתיות בביתו יכול להשתתף.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרצו סעיף ד (כל דיני אבילות נוהגים בחנוכה), שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סימן קלא סעיף ה (שהאבל לא ניגש חזן בהלל), נטעי גבריאל הלכות חנוכה פרק נג סעיף ד ובהערות בנוגע למסיבה בביתו.
אבילות חנוכה
705