שאלה:
תשובה:
בפשטות דין זה הוא גם במוסף של חג. אלא שבפוסקים כתבו טעמים והסברים למה לא מקפידים על כך בראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה. אחד הביאורים בזה הוא- דבגמ' (ברכות כח ע''א) נאמר שהמתפלל מוסף אחר שבע שעות 'נקרא פושע', והגרע''א בגליון הש''ס מציין לדברי רש''י בדף מג ע''ב, שם רש''י כותב (בד''ה דקרו ליה פושע) כי פושע הוא המתעצל, וא''כ יוצא שעל מי נאמר כי כאשר הוא מתפלל מוסף מאוחר הרי הוא פושע? על המתעצל. אך מי שמתעכב בזמן תפילת המוסף מחמת שהיה עסוק עד עתה בתפילה והקפות וכו' הוא איננו 'מתעצל' כלל וכלל - ולכן הוא איננו פושע ומעשיו רצויים, וכן נוהגים רבים מקהלות ישראל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: גליון הש"ס בברכות דף כח עמוד א.
תפילה מוסף זמן תפילה
504